พบทั้งหมด 51 เรื่อง
โค้ดเผยแพร่ข่าว


HTML IFRAME

การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
10 ส.ค. 2564 , By : yongchinlee
75 Views
การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
16 ก.ค. 2564 , By : ศน.ปภาวรินท์
107 Views
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
08 ก.ค. 2564 , By : ศน.ปภาวรินท์
43 Views
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
07 ก.ค. 2564 , By : ศน.วนิจช์ตา
42 Views
การขับเคลื่อนพื่้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
04 มิ.ย. 2564 , By : ศน.วนิจช์ตา
33 Views
การขับเคลื่อนพื้่นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
14 พ.ค. 2564 , By : ศน.ปภาวรินท์
34 Views
การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
17 เม.ย. 2564 , By : ศน.รัตนาภรณ์
25 Views
การวิจัยเพื่อการพัฒนา : โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
14 มี.ค. 2564 , By : ศน.รัตนาภรณ์
27 Views
การวิจัยเพื่อการพัฒนา : โรงเรียนบ้านสบลาน
13 มี.ค. 2564 , By : ศน.รัตนาภรณ์
25 Views
การวิจัยเพื่อการพัฒนา : โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
12 มี.ค. 2564 , By : ศน.รัตนาภรณ์
25 Views
หลักสูตรการแก้ไขวิกฤตฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
26 ม.ค. 2564 , By : ศน.วนิจช์ตา
29 Views
ด้วยพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยและเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะโรงเรียนและนักเรียนในท้องที่ห่างไกลและกันดารที่เด็กนักเรียนขาดโอกาสจึงได้จัดให้มี “โครงการกองทุนการศึกษา”
14 ม.ค. 2564 , By : ศน.วาสนา
30 Views
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2
24 ธ.ค. 2563 , By : ศน.วนิจช์ตา
31 Views
ประชุมปรับปรุงเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน SMT ของโรงเรียนในโครงการฯ
09 พ.ย. 2563 , By : ศน.วนิจช์ตา
33 Views
เทศกาลล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน" (Lanna Breeze Festival 2021)
02 พ.ย. 2563 , By : ศน.วนิจช์ตา
47 Views
ประชุมประสานแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มยกระดับ SMT
29 ต.ค. 2563 , By : ศน.วนิจช์ตา
48 Views
กลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
04 ต.ค. 2563 , By : ศน.วนิจช์ตา
37 Views
ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
30 ก.ย. 2563 , By : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
36 Views
ถอดบทเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด
28 ก.ย. 2563 , By : ศน.ปภาวรินท์
42 Views
สัมมนาศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
11 ก.ย. 2563 , By : ศน.สายสวาท
34 Views
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการศึกษาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ม.20(10))
08 ก.ย. 2563 , By : ศน.สายสวาท
31 Views
ประชุมคณะดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
04 ก.ย. 2563 , By : yongchinlee
46 Views
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2563-2565 และแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 - 2568
01 ก.ย. 2563 , By : กลุ่มนโยบายและแผน
28 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม
31 ส.ค. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
28 Views
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563
26 ส.ค. 2563 , By : ศน.สายสวาท
29 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสองธาร
26 ส.ค. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
33 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาบ้านห้วยผักกูด
25 ส.ค. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
30 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านนากลาง
25 ส.ค. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
25 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
24 ส.ค. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
32 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านขุนแตะ
20 ส.ค. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
28 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
19 ส.ค. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
27 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านบนนา
18 ส.ค. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
29 Views
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
01 ส.ค. 2563 , By : ศน.จุฬาพร
31 Views
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
09 ก.ค. 2563 , By : ศน.สายสวาท
31 Views
การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
29 มิ.ย. 2563 , By : ศน.สายสวาท
27 Views
อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ภาระหน้าที่บทบาทหน้าที่ที่ศึกษานิเทศก์ (Job Description)
23 มิ.ย. 2563 , By : ศน.นริศรา
41 Views
การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
19 มิ.ย. 2563 , By : ศน.กมลพรรณ
35 Views