เอกสารประกอบ

ลำดับ หัวข้อ วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลดแล้ว
12 สมรรถนะ 7 ด้านที่เด็กปฐมวัยต้องมี
08 ก.ค. 64  เวลา : 14:59 น. 7.41 MB 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
11 กรอบสมรรถนะ 64
08 ก.ค. 64  เวลา : 14:57 น. 3.42 MB 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
10 เอกสารหมายเลข 3 แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:53 น. 258.92 KB 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
9 เอกสารประกอบ 11 การปฏิรูปเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:52 น. 582.17 KB 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
8 การประชุมปฏิบัติการ โครงการจัดทาแนวทางการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานาร่องให้เหมาะสมกับ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ม.20 (4)

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

20 ต.ค. 63  เวลา : 04:52 น. 7.00 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
7 สู่หน้างานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:51 น. 59.98 KB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
6 แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:50 น. 2.95 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
5 รายงานพันธกิจด้านการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

A Commission Report on Education Reform through Competency-Based Curriculum & Instruction

20 ต.ค. 63  เวลา : 04:49 น. 2.43 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
4 รายการผลงาน สื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:48 น. 2.78 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
3 คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:48 น. 15.32 MB 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับหลักการสำคัญ 6 ประการ
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:47 น. 517.64 KB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
1 เข้าใจสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับประชาชน และเข้าใจหลักสูตร ฐานสมรรถนะอย่างง่ายๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:46 น. 6.56 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด

กระทู้ถาม-ตอบ

ลำดับ หัวข้อกระทู้ วันที่เผยแพร่ อ่าน ตอบ