ลำดับ ชื่อโรงเรียน สังกัด
1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6 โรงเรียนศรีเนห์รู สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1
12 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
13 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
14 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
15 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
16 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
17 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2
18 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
19 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
20 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2
21 โรงเรียนบ้านสันต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
22 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
23 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
24 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
25 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
26 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
27 โรงเรียนบ้านหลวง (อ.ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
28 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.เชียงใหม่ เขต 3
29 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
30 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
31 โรงเรียนบ้านผาแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
32 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
33 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
34 โรงเรียนบ้านรินหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
35 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
36 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
37 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
38 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
39 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3
40 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
41 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
42 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
43 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
44 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
45 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
46 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป.เชียงใหม่ เขต 4
47 โรงเรียนบ้านพันตน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
48 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 4
49 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 4
51 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5
52 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
53 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
54 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
55 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5
56 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5
57 โรงเรียนบ้านสบลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
58 โรงเรียนบ้านตุงติง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
59 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
60 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
61 โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
62 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5
63 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5
64 โรงเรียนบ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
65 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
66 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สพป.เชียงใหม่ เขต 6
67 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
68 โรงเรียนบ้านสองธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
69 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6
70 โรงเรียนบ้านแม่มุ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
71 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
72 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
73 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
74 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
75 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่
76 โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่
77 โรงเรียนแม่ริมวิทยา สพม.เชียงใหม่
78 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่
79 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม.เชียงใหม่
80 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
81 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม.เชียงใหม่
82 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
83 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.เชียงใหม่
84 โรงเรียนบ้านปลาดาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
85 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
86 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
87 โรงเรียนเอื้อวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
88 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
89 โรงเรียนอนุบาลสุมาลี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
90 โรงเรียนสหวิทย์พิมานเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
91 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
92 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
93 โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
94 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
95 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
96 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
97 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
98 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
99 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
100 โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
101 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
102 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
103 โรงเรียนบ้านศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
104 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารประกอบ

ลำดับ หัวข้อ วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลดแล้ว
8 แผนการศึกษาชาติ 2560 - 2579
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 16.21 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
7 แผนการศึกษาชาติ (สรุป)
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 6.22 MB 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
6 5. เจตนารมณ์ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 375.86 KB 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
5 4. พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:39 น. 208.79 KB 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
4 3. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:39 น. 3.76 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
3 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:38 น. 1.91 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
2 1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:38 น. 63.82 KB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:36 น. 268.30 KB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด

กระทู้ถาม-ตอบ

ลำดับ หัวข้อกระทู้ วันที่เผยแพร่ อ่าน ตอบ
1 สอบถามเรื่องเอกสารประกันคุณภาพภายในครับ 15 พ.ย. 2563
โดย : บ้านศาลา
384 1