ลำดับ ชื่อโรงเรียน ต้นสังกัด จำนวนนักเรียน จำนวนบุคลากร
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
1 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 238 42 0 0 0 0 0 0 0
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 160 24 0 0 0 0 0 0 0
3 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 842 86 0 0 0 0 0 0 0
4 ราชประชานุเคราะห์ 31 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 825 15 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 210 25 0 0 0 0 0 0 0
6 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 473 25 0 0 0 0 0 0 0
7 เทพเสด็จวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 82 11 0 0 0 0 0 0 0
8 บ้านตลาดขี้เหล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87 11 0 0 0 0 0 0 0
9 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 180 12 0 0 0 0 0 0 0
10 บ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 211 17 0 0 0 0 0 0 0
11 บ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 302 19 0 0 0 0 0 0 0
12 พร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 133 16 0 0 0 0 0 0 0
13 วัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1043 53 0 0 0 0 0 0 0
14 บ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 807 41 0 0 0 0 0 0 0
15 บ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 309 15 0 0 0 0 0 0 0
16 บ้านหลวง (อ.ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 517 27 0 0 0 0 0 0 0
17 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 709 37 0 0 0 0 0 0 0
18 บ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 297 21 0 0 0 0 0 0 0
19 บ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 594 38 0 0 0 0 0 0 0
20 บ้านผาแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 7 0 0 0 0 0 0 0
21 สันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 205 18 0 0 0 0 0 0 0
22 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1201 61 0 0 0 0 0 0 0
23 บ้านป่าตาล สพป.เชียงใหม่ เขต 4 235 12 0 0 0 0 0 0 0
24 บ้านพันตน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 92 8 0 0 0 0 0 0 0
25 แม่วินสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 4 618 35 0 0 0 0 0 0 0
26 บ้านห้วยข้าวลีบ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 170 13 0 0 0 0 0 0 0
27 บ้านเหล่าเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 4 232 13 0 0 0 0 0 0 0
28 บ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 234 19 0 0 0 0 0 0 0
29 บ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 6 0 0 0 0 0 0 0
30 บ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 349 56 0 0 0 0 0 0 0
31 บ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 127 14 0 0 0 0 0 0 0
32 บ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 536 32 0 0 0 0 0 0 0
33 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 156 12 0 0 0 0 0 0 0
34 บ้านสบลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 139 11 0 0 0 0 0 0 0
35 บ้านตุงติง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 157 20 0 0 0 0 0 0 0
36 บ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 445 26 0 0 0 0 0 0 0
37 บ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 133 13 0 0 0 0 0 0 0
38 บ้านขุนแตะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 118 12 0 0 0 0 0 0 0
39 บ้านห้วยสะแพด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 92 9 0 0 0 0 0 0 0
40 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 180 16 0 0 0 0 0 0 0
41 บ้านสองธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 103 14 0 0 0 0 0 0 0
42 บ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 146 15 0 0 0 0 0 0 0
43 บ้านแม่มุ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 75 8 0 0 0 0 0 0 0
44 บ้านสบแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 59 3 0 0 0 0 0 0 0
45 บ้านแม่เอาะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 124 17 0 0 0 0 0 0 0
46 บ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 76 9 0 0 0 0 0 0 0
47 บ้านปลาดาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 195 15 0 0 0 0 0 0 0
48 ดาราวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5796 408 0 0 0 0 0 0 0
49 พิมานเด็กเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 416 42 0 0 0 0 0 0 0
50 เอื้อวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 471 43 0 0 0 0 0 0 0
51 รัตนาเอื้อวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1378 78 0 0 0 0 0 0 0
52 อนุบาลสุมาลี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 175 30 0 0 0 0 0 0 0
53 สหวิทย์พิมานเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 111 19 0 0 0 0 0 0 0
54 เชียงใหม่คริสเตียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1503 78 0 0 0 0 0 0 0
55 สวนเด็กสันกำแพง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 295 29 0 0 0 0 0 0 0
56 อนุบาลร่มแก้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 175 15 0 0 0 0 0 0 0
57 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6685 636 0 0 0 0 0 0 0
58 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1151 85 0 0 0 0 0 0 0
59 บ้านศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 564 45 0 0 0 0 0 0 0
60 ศรีเนห์รู สพป.เชียงใหม่ เขต 1 135 10 0 0 0 0 0 0 0
61 วัดข่วงสิงห์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 306 13 0 0 0 0 0 0 0
62 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 577 25 0 0 0 0 0 0 0
63 อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2212 99 0 0 0 0 0 0 0
64 แม่คือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 353 15 0 0 0 0 0 0 0
65 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1 177 14 0 0 0 0 0 0 0
66 ชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 215 13 0 0 0 0 0 0 0
67 บ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 205 8 0 0 0 0 0 0 0
68 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 195 10 0 0 0 0 0 0 0
69 บ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 178 12 0 0 0 0 0 0 0
70 บ้านสันต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 142 6 0 0 0 0 0 0 0
71 บ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 169 9 0 0 0 0 0 0 0
72 บ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 434 21 0 0 0 0 0 0 0
73 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 231 14 0 0 0 0 0 0 0
74 บ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 724 27 0 0 0 0 0 0 0
75 บ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 6 0 0 0 0 0 0 0
76 บ้านรินหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 268 9 0 0 0 0 0 0 0
77 บ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 384 18 0 0 0 0 0 0 0
78 บ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 249 9 0 0 0 0 0 0 0
79 บ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 844 40 0 0 0 0 0 0 0
80 บ้านดงป่าลัน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 3 0 0 0 0 0 0 0
81 บ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 382 13 0 0 0 0 0 0 0
82 บ้านหนองขวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 5 0 0 0 0 0 0 0
83 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 249 18 0 0 0 0 0 0 0
84 วิรุณเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 152 9 0 0 0 0 0 0 0
85 บ้านแม่งอนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64 5 0 0 0 0 0 0 0
86 บ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 1175 35 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 180 15 0 0 0 0 0 0 0
88 บ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 5 0 0 0 0 0 0 0
89 บ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 138 12 0 0 0 0 0 0 0
90 บ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 216 13 0 0 0 0 0 0 0
91 บ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6 111 11 0 0 0 0 0 0 0
92 ยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ 3684 175 0 0 0 0 0 0 0
93 แม่แตง สพม.เชียงใหม่ 784 71 0 0 0 0 0 0 0
94 แม่ริมวิทยา สพม.เชียงใหม่ 1569 81 0 0 0 0 0 0 0
95 เชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่ 1082 48 0 0 0 0 0 0 0
96 ฝางชนูปถัมภ์ สพม.เชียงใหม่ 1682 68 0 0 0 0 0 0 0
97 สันป่าตองวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ 2376 113 0 0 0 0 0 0 0
98 แม่แจ่ม สพม.เชียงใหม่ 1283 66 0 0 0 0 0 0 0
99 ดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ 813 31 0 0 0 0 0 0 0
100 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.เชียงใหม่ 232 50 0 0 0 0 0 0 0
101 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 417 28 0 0 0 0 0 0 0
102 ราชประชานุเคราะห์ 30 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 903 12 0 0 0 0 0 0 0
103 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 383 38 0 0 0 0 0 0 0
104 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 285 10 0 0 0 0 0 0 0