4. ตารางวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านศาลา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา สิ่งที่สะท้อนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
คุณภาพของเด็กและผู้เรียน ในการใช้ทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การอ่านออกเขียนได้ การจัดทาโครงงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม การทางานร่วมกับผู้อื่น

1. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคิด กล้าทา มีความอดทน มีจิตอาสา สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความถนัด และความชอบของตนเอง

- ปถ.05 ของแต่ละรายวิชา
- แผนการสอน/สื่อ/นวัตกรรม/เครื่องมือการสอนคิด
- โครงงาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
- รายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
- บันทึกกิจกรรม บันทึกความดีบันทึกกิจกรรมตอนเช้า
- รางวัล /โล่/เกียรติบัตรที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการ หรือแข่งขันต่างๆ
- สารสนเทศทางการเรียนของผู้เรียน
- ภาพถ่ายกิจกรรมของสถานศึกษา/เฟซบุ๊คโรงเรียน/เว็ปไซต์โรงเรียน

กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การบริหารจัดการ“โรงเรียนเหมือนบ้าน” มีการดาเนินงานตามหลัก PDCA R&D โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นพัฒนา องค์ประกอบ 6 ดี คือ ครูดี/ครูเก่ง หลักสูตรดี สภาพแวดล้อมดี เทคโนโลยีดีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี และนักเรียนดี/นักเรียนเก่งโดยดาเนินงานผ่านกิจกรรม/โครงการการจัดการเรียนการสอน

1. โรงเรียนมีครูที่ดี มีความสามารถ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
3. โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. โรงเรียนมีการจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมและทันสมัย
6. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้รู้จักตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561–2565 ) ของโรงเรียนบ้านศาลา
- แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
- หลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรเพิ่มเติม
- ตารางสอน
- บันทึกการนิเทศการสอน
- บันทึกการผลิต
- ใช้สื่อ
- บันทึกการใช้ห้องสมุด /ห้องคอมพิวเตอร์
- รายงานโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมต่าง ๆ
- บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน
- รายงานการพัฒนาตนเอง (SAR)
- รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- รายงานผลการดาเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการนิเทศภายใน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. ส่งเสริมพัฒนาความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการรู้ต่าง ๆ แก่ครูเช่น การจัดการเรียนรู้แบบActive Learning เน้นทักษะการคิด
2. ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
2. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ครูสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานที่

- หลักสูตรสถานศึกษา ,
- แผนการจัดการเรียนรู้
- บันทึกหลังสอน
- ตารางสอน
- ผลงานนักเรียน
- บันทึกการนิเทศการสอน
- บันทึกการผลิต
- ใช้สื่อ
- บันทึกการใช้ห้องสมุด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- รายงานโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมต่างๆ
- ปถ.05
- รายงานการพัฒนาตนเอง
- สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
- บันทึกการสอนซ่อมเสริม
- บันทึกการประชุมครู
- ทาเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดเด่นในการใช้แนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้

1) ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2) ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
3) หน่วยงานต้นสังกัดให้การส่งเสริม และสนับสนุน ในด้านงบประมาณ การดำเนินงานต่างๆ
4) ความตั้งใจริงในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
5) การพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม โดยมีการพัฒนาองค์ประกอบรวมทั้ง 6 องค์ประกอบควบคู่กันไป

จุดควรพัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้

1) พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นระบบ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
2) ขาดแคลนอัตรากำลังครู

แนวทางการพัฒนาการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้

1) ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดกับนักเรียน เช่น เกม เพศ ยาเสพติด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มักจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยให้จัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นรูปธรรม
2) สร้างเครือข่ายเปิดโอกาสให้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดกับนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ให้ขยายผลออกไปสู่ระดับจังหวัด ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และข้อมูล ข่าวสารเทคนิคการบริหารซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โรงเรียน และประเทศชาติต่อไป
3) ขยายผลของหลักสูตรการส่งเสริมงานอาชีพแก่นักเรียนสู่ชุมชน ผู้ปกครอง และเยาวชนในท้องถิ่นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ผลที่เกิดจากการดำเนินงานสะท้อนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice )

1) โรงเรียมีครูดี / ครูเก่ง  มีหลักสูตรดี มีสิ่งแวดล้อมดี มีระบบเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัย มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี และมีนักเรียนดี / นักเรียนเก่ง
2) นักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมที่หลากหลาย มีความสุขสนุกกับการเรียน และมีความรู้ จนส่งผลให้นักเรียนไ้ดรับรางวัลจาการแข่งขันมากมาย ดังนี้
     -เด็กหญิงลลิตา  ปราพรหม ได้รับโล่เกียรติคุณ จากการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
     -เด็กชายรัฐภูมิ  ไกยสวน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
     -ชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนบ้านศาลา ได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลองมองเซิง ในงานอนุรักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562
     -นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการอีกมากมาย ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง อีกมากมาย
3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นฐานเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุมชนและผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ฝึกและปฏิบัติจริง
4) โรงเรียนมีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ ด้านทักษะ การสร้างงานสร้างอาชีพ การหารายได้ระหว่างเรียน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันทั้งในและนอกโรงเรียน
5) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ว่าเป็นสถานศึกษา ที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย จึงได้นำบุตรหลานเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี  และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกๆ ด้าน

ข้อมูล / หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

- แผนการสอน / สื่อ / นวัตกรรม / เครื่องมือการสอนคิด
- โครงงาน / ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน
- รายงานโครงงาน / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
- บันทึกกิจกรรม บันทึกความดี บันทึกกิจกรรมตอนเช้า
- รางวัล / โล่ /เกียรติบัตรที่ไปแข่งขันทักษะวิชาการ หรือแข่งขันต่างๆ
- สารสนเทศทางการเรียนของผู้เรียน
- ภาพถ่ายกิจกรรมของสถานศึกษา / facebook / website ของโรงเรียน
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561–2565 ) ของโรงเรียนบ้านศาลา
- แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
- หลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรเพิ่มเติม
- ตารางสอน
- บันทึกการนิเทศการสอน
- บันทึกการผลิต
- ใช้สื่อ
- บันทึกการใช้ห้องสมุด /ห้องคอมพิวเตอร์
- รายงานโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมต่าง ๆ
- บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน
- รายงานการพัฒนาตนเอง (SAR)
- รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- รายงานผลการดาเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการนิเทศภายใน
- บันทึกการใช้ห้องสมุด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- รายงานโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมต่างๆ
- ปถ.05 ของแต่ละวิชา
- รายงานการพัฒนาตนเอง
- สมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
- บันทึกการสอนซ่อมเสริม
- บันทึกการประชุมครู
- ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกสารประกอบ

ลำดับ หัวข้อ วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลดแล้ว
8 แผนการศึกษาชาติ 2560 - 2579
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 16.21 MB 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
7 แผนการศึกษาชาติ (สรุป)
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 6.22 MB 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
6 5. เจตนารมณ์ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 375.86 KB 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
5 4. พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:39 น. 208.79 KB 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
4 3. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:39 น. 3.76 MB 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
3 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:38 น. 1.91 MB 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
2 1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:38 น. 63.82 KB 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:36 น. 268.30 KB 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด

กระทู้ถาม-ตอบ

ลำดับ หัวข้อกระทู้ วันที่เผยแพร่ อ่าน ตอบ
1 สอบถามเรื่องเอกสารประกันคุณภาพภายในครับ 15 พ.ย. 2563
โดย : บ้านศาลา
226 1