4. ตารางวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล - สพป.เชียงใหม่ เขต 2

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา สิ่งที่สะท้อนการปฏิบัติงานตามสภาพจริง หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
คุณภาพของเด็กและผู้เรียน ในการใช้ทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
-
-
-
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
-
-
-
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญ
-
-
-

จุดเด่นในการใช้แนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้

-

จุดควรพัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้

-

แนวทางการพัฒนาการนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้

-

ผลที่เกิดจากการดำเนินงานสะท้อนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice )

-

ข้อมูล / หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

-

เอกสารประกอบ

ลำดับ หัวข้อ วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลดแล้ว
8 แผนการศึกษาชาติ 2560 - 2579
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 16.21 MB 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
7 แผนการศึกษาชาติ (สรุป)
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 6.22 MB 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
6 5. เจตนารมณ์ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:40 น. 375.86 KB 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
5 4. พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:39 น. 208.79 KB 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
4 3. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:39 น. 3.76 MB 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
3 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:38 น. 1.91 MB 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
2 1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:38 น. 63.82 KB 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
20 ต.ค. 63  เวลา : 04:36 น. 268.30 KB 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด

กระทู้ถาม-ตอบ

ลำดับ หัวข้อกระทู้ วันที่เผยแพร่ อ่าน ตอบ
1 สอบถามเรื่องเอกสารประกันคุณภาพภายในครับ 15 พ.ย. 2563
โดย : บ้านศาลา
226 1