การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ : 14 ม.ค. 2564 , โพสต์โดย : ศน.วาสนา บุญญประภา , เข้าชม : 361 ครั้ง
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ทรงห่วงใยและเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย  โดยเฉพาะโรงเรียนและนักเรียนในท้องที่ห่างไกลและกันดารที่เด็กนักเรียนขาดโอกาส  ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้พลเอกเปรม    ติณศูลานนท์  ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีไปดำเนินงาน “โครงการกองทุนการศึกษา”  
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  6  โรงเรียน
                   1. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่   สังกัด สพม.34 นางสาวสมจิตร  ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนบุคลากร 19 คน นักเรียน  232  คน  เปิดสอนระดับ ม.1 - ม.6   จำนวนห้อง  10  ห้องเรียน
                   2. โรงเรียนบ้านห้วยตอง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่   สังกัด สพป.ชม 4  นายภานุ   จันทร์ชม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวนบุคลากร 19 คน  นักเรียน  212  คน  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 –ม.3  จำนวนห้อง  11  ห้องเรียน
                   3โรงเรียนปางอุ๋ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   สังกัด สพป.ชม 6  นายวัฒนาโรจน์เจริญชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวนบุคลากร 30  คน  นักเรียน 493 คน เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล 2 – ม.6   จำนวนห้อง  25  ห้องเรียน
                   4.  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่   สังกัด สพป.ชม 6  นางสาวขนิษฐ์  ทศพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวนบุคลากร  19 คน   นักเรียน 183 คน  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2–ม.3   จำนวนห้อง  11  ห้องเรียน
                   5. โรงเรียนบ้านขุนแปะ  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   สังกัด สพป.ชม 6  นางรัชนี  ต๊ะคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวนบุคลากร  17  คน  นักเรียน 288 คน   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 – ม.3  จำนวนห้อง  12  ห้องเรียน                                                                                                                                                                            6. โรงเรียนทาเหนือวิทยา  อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   สังกัด สพป.ชม 1 นายพิชัย   ทาประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวนบุคลากร  19  คน  นักเรียน  229  คน  เปิดสอนระดับชั้น 
                 จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของ นายนุรักษ์   มาประณีต องคมนตรีและคณะ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘  ธันวาคม   ๒๕๖๓จากการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  ได้จัดการศึกษาแบบบูรณาการกับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด  อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วน  มาประสานสอดรับ  ดำเนินการร่วมกันอย่างแท้จริง  ภายใต้ความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ทุกสังกัดมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อคอยเสริมเติบเต็มศักยภาพเพื่อเป็นแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาและที่สำคัญการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็น พลเมืองดี  มีความรู้  มีทักษะชีวิต – และทักษะอาชีพ  เพื่อสนองพระราโชบายและพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐  ที่ว่า  “ให้โรงเรียนร่วมสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง”
20210114142718.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142719(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142723.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142725.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142722.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142720.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142720(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142719.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142718(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142717.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142724.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142722(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142721.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210114142724(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง