การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

เมื่อ : 20 ส.ค. 2563 , โพสต์โดย : ศน.กมลพรรณ กันทะทิพย์ , เข้าชม : 191 ครั้ง
กำหนดการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษานำร่องเพื่อให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ม.20 (7))
ระหว่างวันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2563
 
วันที่  20  สิงหาคม  2563  ณ  โรงเรียนบ้านขุนแตะ  

ผู้นิเทศ
1. นางพรรณี  กันใหม่               ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
2. นางรัตนาภรณ์  ปั๋นเป็ง            ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
3. นางสาวกมลพรรณ  กันทะทิพย์   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


ศน.กมลพรรณ  กันทะทิพย์  ศึกษานิเทศก์  ผู้รับผิดชอบโครงการ
20201109144551.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144642.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144521.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144601.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144619.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144501.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144529.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144510.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144540.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201109144631.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง